Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt.

Theo quyết định phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ tỉnh Hưng Yên với diện tích diện tích tự nhiên 930,22km2, gồm thị xã Mỹ Hào, TP. Hưng Yên và 8 huyện (Văn Giang, Văn Lâm, Kim Động, Ân Thi, Khoái Châu, Phù Cừ, Yên Mỹ, Tiên Lữ).

Nội dung quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá hiện trạng sử dụng đất, thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị – nông thôn (gồm công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh; thực trạng phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức); quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh.

Quy hoạch Hưng Yên
Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên vừa được phê duyệt

Bên cạnh đó, phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành xây dựng; công nghiệp; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh) cũng phải được làm rõ trong nhiệm vụ lập quy hoạch. Ngoài ra còn cần phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội.

Dựa trên nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định và Luật Quy hoạch năm 2017, sau đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện lập Quy hoạch.

 

( Theo Khánh Trang – Thanhnienviet )